Spletna izobraževanja – eIZOBRAŽEVANJA inženirske zbornice Slovenije

Za PROJEKTANTE: Naloge in obveznosti projektanta po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad. 12.6.2023

Predstavitev noveliranega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. / mag. Bogdan Seliger / Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 31.5.2023

TSPI PG-05.100:2021 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah Marko Bebar / Karmen Fifer Bizjak 30.5.2023

Sodobni elektromotorni pogoni Bojan Caf, univ.dipl.inž.el. / Boštjan Štih, univ.dipl.inž.el. 29.5.2023

Dimenzioniranje opornih konstrukcij na potresno obtežbo Boštjan Pulko 25.5.2023

Obnova vozišč z BSM tehnologijo in predstavitev tehnične specifikacije: Stabilizirane nosilne plasti voziščne konstrukcije, izvedene po hladnem postopku Damijan Zore, dipl.inž.grad. 24.5.2023

Predstavitev noveliranega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el; Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el; Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 14.6.2023

Kje nas čakajo pasti v postopkih graditve stavb zaradi območij stvarnih služnosti in stavbnih pravic ter gradbene parcele mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod; prof. dr. Renato Vrenčur 3.4.2023

Predstavitve zaključnih del študentov UL FGG Jana Breznik, Filip Viler, Žan Pleterki, Tanja Grabrijan, Žiga Maroh 14.12.2022

TSPI za prometne študije pri izdelavi projektov mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom. 22.12.2022

28. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH Marjan Japelj, ZAG / Rok Ercegovič, Sandi Drolc, Gorazd Rajh, IRMA / Milan Godič, IRMA / Dr. Robert Cvelbar, IMK 21.11.2022

Testiranje pilotov, potrebni testi Gorazd Strniša, univ.dipl.inž.grad. 17.11.2022

Zasnova samooskrbe z električno energijo individualnih zgradb dr. Jurij Curk 15.11.2022

Zahteve požarne varnosti TSG-1-001:2019 za strojne inštalacije in prezračevalne sisteme s komentarjem in neskladnimi primeri Gregor Kušar 9.11.2022

Požarna varnost pri električnih napeljavah v lesenih stavbah Gregor Kušar 12.10.2022

Nepredvidena nevarnost v času del pilotiranja II Jožef Šimonka, dipl. var. inž., dipl.inž. pož. var. 5.10.2022

Požarna varnost pri polnilnicah električnih vozil Gregor Kušar 27.9.2022

Sistemi za preprečevanje padcev na in v objektih (varovalni sistemi) Igor Torkar 23.6.2022

Elaborati katastrskih postopkov (dileme pri izdelavi elaboratov in vzroki za najpogostejša neskladja pri vlaganju elaboratov v IS Kataster) Tilen Urbančič / Tomaž Petek / Marijana Vugrin / Saša Kramer / Matej Kovačič / Miha Muck / Janez Dular / Ema Pogorelčnik / Franc Ravnihar 14.6.2022

Pritrjevanje nosilnih in nenosilnih elementov z uporabo naknadno vgrajenih sider mag. Dušica Drobnič, univ.dipl.inž.grad. 12.5.2022

Nepredvidena nevarnost v času del pilotiranja Jožef Šimonka, dipl.inž.pož.var. 20.4.2022

Novi Zakon o urejanju prostora (ZUREP 3) mag. Tomaž Černe, univ. dipl. inž. geod. / Bogdana Dražič, univ. dipl. inž. arh. 23.3.2022

Kaj nas čaka po 4.4.2022 – informativni pregled novosti, ki jih prinaša nov Zakon o katastru nepremičnin mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 15.2.2022

STRATEŠKI FORUM / INŽENIRJI GRADIMO VARNO, ZELENO IN DIGITALNO IZS 23.11.2021

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in smernica TSG-N-002:2021, Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in smernica TSG-N-003:2021 mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el. / mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el. / Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el. 8.12.2021

Načrtovanje in izvedba zapor na cestah v odvisnosti od prometnih obremenitev mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom. / mag. Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad. 1.12.2021

Celostno prometno načrtovanje, trajnostni projekti, vrednotenje projektov, doseganje okoljskih ciljev mag. Tomaž Košič, univ.dipl.inž.grad. / mag. Gregor Pretnar, univ.dipl.inž.grad. 25.11.2021

Z uporabo sodobnih tehnologij zajema geodetskih podatkov do realističnega 3D modela območja ali objekta Marko Mesarič, univ.dipl.inž.geod. / Vid Peterman, univ.dipl.inž.geod. 11.11.2021

Evidentiranje stavb in njenih delov v katastre glede na Tehnično smernico MOP za razvrščanje objektov (prikaz na primerih) mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 23.11.2021

Različni načini hlajenja podatkovnih centrov (Data centers) v luči ustrezne energetske učinkovitosti Damjan Zajc, mag.inž.str. 16.11.2021

Vpliv visokonapetostnih daljnovodov na komunalno in energetsko infrastrukturo dr. Primož Hrobat, univ.dipl.inž.el. / dr. Dušan Huč, univ.dipl.inž.el. 8.11.2021

Predstavitev prevoda energijskega standarda za stavbe, razen za nižje stanovanjske, ANSI/ASHRAE/IES 90.1 – 2016 Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 28.10.2021

Zaščitni ukrepi v nizkonapetostnih električnih inštalacijah, zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41) Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el. 27.10.2021

Problem obstojnosti betonov na hidrotehničnih konstrukcijah dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad. 7.10.2021

Precizna geodetska izmera za namen določanja premikov in deformacij (oprema, geodetska mreža, izmera, interpretacija rezultatov) Dušan Kogoj, univ. dipl. inž. geod. / Aleš Marjetič, univ.dipl.inž.geod. 21.9.2021

Sistemi za doziranje tekočin z dozirnimi črpalkami mag. Edvard Šefer, univ.dipl.inž.kem.tehnol. 21.9.2021

Povezane nepremičnine – primeri evidentiranja v zemljiško knjigo mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 7.9.2021

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj Radomir Isaković, univ.dipl.inž.el. / Alojzij Zupanc, dipl.inž.el. / Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el. 1.6.2021 Računsko doseganje merila sNES in predstavitev primernih pasivnih strategij Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. 26.5.2021

Vpliv podzemne vode na gradnjo v urbanih območjih dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž.geol. 25.5.2021

Evidentiranje služnosti in stavbne pravice v kataster nepremičnin mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 13.5.2021

Podporne in oporne konstrukcije iz armirane zemljine dr. Stanislav Lenart, univ.dipl.inž.grad. / Eng. Nicola Brusa 23.4.2021

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – priključevanje proizvodnih naprav Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. / mag. Dejan Matvoz, univ.dipl.inž.el. 21.4.2021

Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) – s poudarkom na električnih napeljavah Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 20.4.2021

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE): Tipizacija in navodila Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. / mag. Dejan Matvoz, univ.dipl.inž.el. 15.4.2021

Sodobni tahimeter v inženirski geodeziji (izmera grajenih objektov, oprema in izvedba) Gašper Štebe, univ.dipl.inž.geod. 14.4.2021

Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) – splošno Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el. 12.4.2021

Prometne podlage za načrtovanje prometne infrastrukture mag. Tomaž Košič, univ.dipl.inž.grad. / mag. Goran Jovanovič / mag. Gregor Pretnar, univ.dipl.inž.grad. / mag. Franc Šoba, univ.dipl.inž.prom. 25.3.2021

Priročnik za projektiranje polnilnic električnih vozil mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. / Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el. / Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 9.3.2021

Večnamenski objekti na območju podeljene koncesije za energetsko rabo srednje Save mag. Jure Šimic 22.1.2021

Novosti in pristopi pri projektiranju in izvedbi zunanje razsvetljave Matej Kobav, doc. dr. / Vanja Kolar, gr. inž. / Darja Pergovnik, univ. dipl. kraj. arh. 10.12.2020

Uporaba brezpilotnih letalnikov v geotehniki, rudarstvu in geotehnologiji dr. Goran Vižintin, univ.dipl.inž.geol. 9.12.2020

Sistemska integracija tehničnih sistemov v stavbah – upravljanje in varovanje Boštjan Tement, univ.dipl.inž.el. / Siniša Pintarič, inž.inf 2.12.2020

Zakon o splošnem upravnem postopku in gradnja objektov Klavdij Mally, univ.dipl.inž.grad. / Sonja Ristanović, u.d.pr. 26.11.2020

Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (prenovljena Smernica SZPV 408) in Poznavanje in uporaba sistemov požarnega tesnjenja Gregor Kušar, univ. dipl. kem. / Matej Jakopič, grad. inž. 25.11.2020

Armirano betonske konstrukcije in vpliv lastnosti betona mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad. 19.11.2020

Projektiranje toplotnega okolja v zgradbah ter prezračevanje za ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih Damjan Zajc, mag.inž.str. 18.11.2020

Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja Dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol. 12.11.2020

Univerzalno ožičenje od A do Ž in Načrtovanje in implementacija Wi-Fi 6 v sodobnih LAN omrežjih Boris Rajšter, univ.dipl.inž.el. / Gorazd Kikelj, univ.dipl.inž.el. 11.11.2020

Dimenzioniranje zadrževalnih sistemov pri odvodnji padavinskih voda dr. Primož Banovec, univ.dipl.inž.grad. / dr. Matej Uršič, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž. 10.11.2020

Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? Drugič mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 21.10.2020

Novi državni višinski sistem – SVS2010 dr. Božo Koler, univ.dipl.inž.geod. 20.10.2020

Investicijski procesi in vodenje projektov Ivan Leban, univ.dipl.inž.el. 14.10.2020

Označevanje energetskih in instalacijskih kablov, zahteve za kable kot gradbene proizvode z vidika EU regulativ, zakonodaje s področja graditve in požarne varnosti v stavbah Ivan Leban, univ.dipl.inž.el. / Žarko Litera, oec., produktni specialist za kable 7.10.2020

Kako upravljati in uporabljati sisteme HVAC za preprečevanje širjenja bolezni (COVID-19), ki jo povzroča virus (SARS-CoV-2) Damjan Zajc, mag.inž.str. 6.10.2020

WORLD CONSTRUCTION FORUM 2019, Ljubljana, april 2019 11.4.2019

Bližje slikovna fotogrametrija z brezpilotnimi plovili Marko Mesarič, univ.dipl.inž.geod. / Vid Peterman, univ.dipl.inž.geod. 8.7.2020

Zajem požarne vode – nova smernica Janez Balantič, mag.okolj. / Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 7.7.2020

Uporabna fotogrametrija v gradbeništvu (brez dronov in z droni) Marko Mesarič, univ.dipl.inž.geod. / Vid Peterman, univ.dipl.inž.geod. 30.6.2020

Primeri dobre in slabe prakse pri izdelavi elaboratov zemljiškega katastra Darinka Bertole, univ.dipl.inž.geod. 11.6.2020

Razsvetljava športnih površin z LED svetili Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el. 4.6.2020

Ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre in na kaj vse vpliva na vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb? mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 7.5.2020

BIM 3D – Primeri iz projektantske prakse Matic Skalja, mag.inž.grad. 16.6.2020

Polno nosilni spoji steber-prečka v potresnoodpornih jeklenih okvirjih dr. Primož Može, univ.dipl.inž.grad. 21.5.2020

TRANSFORMACIJA V NOVI DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 9.1.2019

Sodobni pristopi pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij in napotki za načrtovanje voziščnih konstrukcij na slovenskih prometnicah mag. Mitja Jurgele, univ.dipl.inž.grad. 26.5.2020

Kako do zdravega in varnega bivanja z energetsko prenovo stavb prof. dr. Peter Novak, univ.dipl.inž.str. 9.6.2020

Stavbe v etažni lastnini – podatki o lastnostih stavb, njihovih delov in pripadajočih zemljišč v odvisnosti od trenutka vpisa v katastre in zemljiško knjigo mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod. 2.6.2020